jurist södermalm

Våra rättsområden

Jurist Södermalm – Familjerätt och annan civilrätt

Sambor - gifta

En samlevnad börjar ofta med ett samboförhållande. Det är en vanlig samlevnadsform idag, och många låter bli att gifta sig. Det är viktigt att känna till att det är stor skillnad på vilka regler som gäller för gifta och sambor.

Först och främst gäller Sambolagens regler om bodelning endast bostad och bohag. Mellan gifta gäller egendomsgemenskapen – giftorätten – all egendom. Dessutom är det endast det som är införskaffat gemensamt som skall delas mellan sambor. Gifta delar på allt, således även det man hade före äktenskapet.

Både sambor och gifta kan upprätta handlingar som delvis sätter lagreglerna ur spel. Gifta kan skriva äktenskapsförord, och därmed undanta en del eller all egendom från giftorätten. Det kallas att egendomen blir enskild. Motsvarande dokument för sambor är samboavtalet. Både för gifta och sambor kan egendom vara enskild av andra skäl, nämligen på grund av föreskrift vid gåva eller testamente.

Därutöver kan naturligtvis både gifta och sambor bli samägare till viss egendom, då de har köpt den gemensamt. En annan viktig skillnad är att sambor inte ärver varandra. Vänd er med förtroende till er jurist på Södermalm, om ni behöver hjälp under er samlevnad.

Skilsmässa

Att skilja sig är sällan enkelt. Det uppstår en känsloladdad situation då relationen inte längre fungerar som man hade tänkt sig. Samtidigt måste man ta itu med en rad praktiska frågor.

Det enklaste är själva ansökan om äktenskapsskillnad. Om du bor på Södermalm, och i många andra delar av Stockholm, ska ansökan lämnas in till Stockholms tingsrätt. Det finns en blankett att ladda ner på tingsrättens hemsida.

Bodelning

När man går skilda vägar måste man lösa upp de ekonomiska banden mellan sig. Det sker genom en bodelning. Som de flesta vet är huvudregeln att tillgångarna, efter avdrag för skulderna, skall delas lika mellan parterna. Men det finns flera undantag från denna regel, och det kan uppkomma många frågor på vägen till en rättvis bodelning.

I bästa fall löser ni dessa frågor själva, och upprättar och skriver under ett avtal om bodelning.
Om det uppstår problem eller oklarheter kan ni gemensamt konsultera en jurist. Välkomna att kontakta er advokat på Södermalm i så fall.

Men oftast blir vi anlitade av den ena parten, som då vill ha hjälp med att tillvarata sina rättigheter mot den andra parten. Juristen skriver då ett brev till motparten, och lägger fram sin klients krav i bodelningen. Om dessa kontakter, per mail och telefon eller vid ett möte, leder till en uppgörelse så kan parterna underteckna en bodelningshandling.

Välkommen att boka tid hos din jurist på Södermalm – Advokatfirman Mikael Pagroth.

Bodelningsförrättare

Om det inte går att komma överens måste man ansöka om bodelningsförrättare. För boende på Södermalm och delar av övriga Stockholm är det Stockholms Tingsrätt som utser en jurist. Denne är neutral mellan makarna och ska se till att en bodelning kommer till stånd. I första hand försöker bodelningsförrättaren få makarna att ena sig om bodelning, i andra hand avgör bodelningsförrättaren bodelningsfrågorna. Jurist Nanna Vrljanovic och advokat Mikael Pagroth har utfört ett stort antal uppdrag som bodelningsförrättare.

Vårdnadsfrågor

Om man har barn tillsammans är det viktig att lösa situationen på ett för barnen skonsamt sätt. Ni måste ta ställning till vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden, och hur mycket var och en ska ha hand om barnen. Om man inte kan komma överens kan man i ett första steg ta hjälp av Familjerätten vid Socialförvaltningen. Om det ändå inte går att nå en uppgörelse om barnen kan domstolen fatta beslut i frågor om vårdnad, umgänge med barn, boende, m m. Det kan vara viktigt att anlita en jurist i ett sådant läge, för att tillvarata dina och barnens rättigheter på bästa sätt.

Arvsrätt

Arvsfrågor
Hanteringen av den avlidnes egendom och ekonomi kan delas upp i två steg: bouppteckning och arvskifte.

Bouppteckning
De närmast anhöriga har ansvar för att en bouppteckning förrättas. Bouppteckningen är på många sätt en formalitet. Den skall genomföras för att utomstående, fordringsägare till exempel, ska få information om den dödes tillgångar och skulder. Bouppteckningen skall innehålla vissa uppgifter för att uppfylla lagens krav, och den ska registeras hos Skatteverket.

I enkla fall kan man göra detta själv, med hjälp av Skatteverkets anvisningar. För dig som bor på Södermalm, och resten av Stockholms län, skall bouppteckningen skickas till Skattekontoret i Visby. I många fall överlåter man bouppteckningsarbetet åt begravningsbyrån, eller en advokat eller annan jurist.

Arvskifte
Förutom bouppteckningen måste de anhöriga ta hand om den avlidnes tillgångar och skulder, betala räkningar och vårda egendomen. Avsikten är att avveckla dödsboet och nå fram till ett arvskifte. Vid enklare förhållanden, och om samarbetsförmågan är god, klarar arvingarna detta själva.

I andra fall väljer man att ta hjälp av en jurist. Din jurist på Södermalm kan antingen biträda dig gentemot övriga dödsbodelägare, eller så kan vi hjälpa er alla att genomföra boutredning och arvskifte.

Innan man kommer så långt som till ett arvskifte måste avtal och abonnemang avvecklas, och skulder betalas. Ibland behöver man sälja egendom för att få in medel till att betala skulderna.
Arvingarna har inget personligt ansvar för skulderna, men man har inte rätt att ärva något så länge det finns skulder i dödsboet.

Det kan uppkomma många svåra frågor inför ett arvskifte, vilket kan föranleda behov av en jurist. Hur ska egendomen värderas i skiftet? Vad gör man om flera personer vill tillskiftas samma sak? Komplicerade juridiska frågor kan uppkomma kring förskott å arv, laglott, efterarv från tidigare avliden make, med mera. Er jurist på Södermalm kan lotsa er rätt bland dessa lagparagrafer.

Avtal och konflikter

Hyreslägenhet – Bostadsrätt
Det finns en omfattande reglering av förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd, och även kring ägandet av bostadsrättslägenhet. Det gäller hur hyran skall bestämmas, vilka krav man har rätt att ställa på lägenheten, hur hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren måste sköta sitt boende. Tvister uppkommer ofta om huruvida hyresvärden har rätt att säga upp en hyresgäst.

I dessa frågor är det viktigt att känna till vad som gäller, och vilka åtgärder man ska vidta för att tillvarata sina rättigheter. Här kan det vara en god idé att kontakta juristerna på Södermalm.

Övriga tvister
Ibland blir två personer eller bolag oense om vad de har kommit överens om, vad som har hänt eller vad de har för rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Det kan vara i samband med ett köp, eller en entreprenad eller ett annat kontrakt. Det kan också gälla skadestånd efter en olycka. Vanligen resulterar konflikten i att den ena framför ett ekonomiskt krav som den andre vägrar acceptera.

Det kan vara värdefullt med juridiskt stöd i ett tidigt skede. En advokat kan framföra din uppfattning till motparten på ett tydligt och korrekt sätt, argumentera för att du har rätten på din sida och förhandla om en förlikning. Om tvisten går till domstol är det ofta viktigt att ha ett juridiskt biträde vid sin sida.

Konsultera med din advokat på Södermalm!

Kontakta oss på Advokatfirman Mikael Pagroth, Jurist Södermalm

08-21 48 85Klicka här för att ringa oss
Advokat Södermalm

Besöksadress: Götgatan 58, 118 26 Stockholm
Telefon: 08-21 48 85

Advokatfirman Mikael Pagroth

Vi är en ansvarsfull advokatbyrå som sätter klienten i centrum.

Kontakta Jurist Södermalm

Om vi tror att vi kan hjälpa till bokar vi in ett möte på vårt kontor på Södermalm.